چهارشنبه ، 1 آذر ، 1396
1 2 3 4
گروه آمار و کاربردها

 


 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
اول  رياضي عمومي 1
-
4
مباني احتمال
همزمان با ریاضی عمومی 1
3
مباني علوم رياضي
همزمان با ریاضی عمومی 1
3
مباني جامعه شناسي
-
3
عمومي - 3
عمومي -
1
جمع
   17
 
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز    واحد
دوم رياضي عمومي 2
ریاضی عمومی 1
4
احتمال 1
ریاضی عمومی 1، مبانی احتمال
3
مباني کامپيوتر برنامه نويسي
- 3
مباني جمعيت شناسي
- 3
عمومي
- 3
عمومي - 1
 جمع    17
     
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
سوم احتمال 2
احتمال 1
3
روشهاي آماري
احتمال 1
3
معادلات ديفرانسيل
ریاضی عمومی 1
3
مباني ماتريسها و جبر خطي
مبانی علوم ریاضی
3
مبانی آنالیز عددی
ریاضی عمومی 2
3
عمومي - 2
 جمع    17
 
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
چهارم آمار رياضي1(برآوردیابی)
احتمال 2
3
مباني اقتصاد
-
3
فرايندهاي تصادفي 1
احتمال 2
3
بهينه سازي خطي
مبانی ماتریس ها و جبرخطی
3
مباني آناليز رياضي
ریاضی عمومی 2
3
عمومي - 2
 جمع    17
     
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
پنجم آمار رياضي2(آزمون فرض)
آمار ریاضی1(برآورد یابی)
3
سري هاي زماني 1
فرآیندهای تصادفی 1
3
روش هاي نمونه گيري 1
آمار ریاضی1(برآوردیابی)
3
رگرسيون 1
مبانی ماتریس ها و جبر خطی، آمار ریاضی1(برآورد یابی)
3
روش های ناپارامتري
آمار ریاضی1(برآورد یابی)
3
عمومي -
2
 جمع    17
 
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
ششم طرح آزمايشها 1
رگرسیون1
3
روش هاي نمونه گيري 2
روش های نمونه گیری 1
3
روش هاي چند متغيره گسسته 1
رگرسیون 1
3
نظريه صف
فرآیندهای تصادفی 1
3
زبان تخصصي
اجازه گروه
3
عمومي  - 1
عمومي
-  2
 جمع   18
     
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
هفتم کنترل و کيفيت آماري
 روش های نمونه گیری 2
3
روشهاي چند متغيره پيوسته1
آمار ریاضی1و2
3
پروژه کارشناسي
اجازه گروه
3
نظريه تصميم(یا آمار و احتمال فازي)
آمارریاضی 1و2(بهینه سازی خطی و رگرسیون 1)
3
عمومي -
2
 جمع    14
 
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
هشتم محاسبات آماري
اجازه گروه
3
نظریه اطلاع (یا نظریه قابلیت اطمینان)
فرآیندهای تصادفی 1 (آمارریاضی 1و2) 
3
آمار بيزي
آمار ریاضی1و2 3
استنباط شواهدی (یا شبیه سازی)
آمارریاضی 1و2(رگرسیون 1)
3
مباحثي در آماروکاربردها
اجازه گروه
3
عمومي -
2
 جمع    17
     

   

سرفصل دروس را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود